Serveis

                                       

Cobertes i terrats

Definició

La coberta és el tancament superior d’un edifici el qual el protegeix dels agents climàtics externs: pluja, vent, llum solar, calor o fred i fins i tot del soroll. També es coneix com teulada o terrat.

Patologies habituals

Els problemes més comuns a les cobertes, són les filtracions d’aigua per l’envelliment del sistema impermeabilitzant utilitzat.

Aquests problemes exigeixen una actuació immediata, tant per al confort dels usuaris de l’habitatge afectat, com per evitar el deteriorament d’altres elements estructurals de l’edifici.

Serveis

Kylma Systems té una àmplia experiència en reparació de cobertes:

  • En cobertes i terrats, es recomana substituir la totalitat del sistema impermeabilitzant per tal de poder oferir garantia d’estanquitat.
  • En cobertes visitables però de poc ús, es pot instal·lar el sistema impermeabilitzant mitjançant l’aplicació de cautxú acrílic armat amb fibra de vidre, el qual ens permet instal·lar-ho sobre el paviment existent sense necessitat d’ obres.

Kylma Systems dóna una garantia de 10 anys.

Elements Estructurals

Descripció

Els elements estructurals, pilars, murs de càrrega i forjats, són els encarregats de conduir i transmetre les càrregues de l’edifici fins els fonaments.

Patologies i Descripcions

Les patologies més habituals en els elements estructurals són les esquerdes per variacions en la quantitat i distribució de les càrregues de l’edifici, assentaments diferencials al terreny, obres mal executades o realitzades en diferents períodes, envelliment, oxidació o de dolenta qualitat dels materials, etc ..., que podrien fer perillar la estabilitat del conjunt.

Serveis

Kylma Systems té una àmplia experiència en el reforç d’elements estructurals: apuntalaments, encamisats, consolidació, substitució de bigues deteriorades, reconstrucció de tot tipus de forjats, reforç superior, reforç inferior tipus “Mecanoviga”, reforç de bigues amb fibra de carboni, etc…

Amb la col·laboració dels tècnics, procurem buscar la solució més efectiva, afectant el més mínim la vida dels veïns.

                                              

                                           

Façanes

Descripcions

La façana és el tancament vertical d’ un edifici que ho protegeix dels agents climàtics externs: pluja, vent, llum solar, calor o fred i fins i tot del soroll.

En un edifici acostumem a diferenciar la façana principal, que dóna a la via pública, i la façana posterior, en l’interior d’ illa.

Patologies habituals

La patologia més habituals en les façanes, és el despreniment de la capa d’acabat per una alta exposició al vent, a la pol·lució, a la pluja o als canvis de temperatura que acceleren el seu deteriorament.

Aquestes lesions poden ser greus si suposen la caiguda d’ elements (trossos de cornisa o de balcó) a la via pública.

Serveis

Kylma Systems ofereix la rehabilitació integral de la façana: la reparació dels paraments en mal estat, la substitució de les bigues metàl·liques oxidades de les lloses dels balcons, la reconstrucció de volaments que s’hagin pogut desprendre, la impermeabilització dels balcons, la reparació o substitució de les baranes i el revestiment final de tota la façana.

Kylma Systems dóna una garantia de 5 anys per façanes.